محمد صفائی دلوئی نماینده مردم گناباد و بجستان در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در توئیتی به لغو  مکانیسم ماشه  از سوی نماینده آمریکا در سازمان ملل اشاره کرد و نوشت:

"در هژمونی حاکم بر جهان ،انفعال ذلت آور و اقتدار عزّت افزا است.

مصوبه مجلس در لغو پروتکل الحاقی،سبب شد، روز گذشته "ریچارد میلز"

نماینده آمریکا در سازمان ملل، مکانیسم ماشه را لغو کرد."