علیرضا سلیمی  با اشاره به معایت ایجاد فضای دو قطبی در کشور، گفت: همانطور که مقام معظم رهبری تاکید کردند کاندیداها باید با ارائه برنامه مردم را برای حضور در صندوق های رای قانع کنند، در این میان انتظار می رود رسانه ها نیز به میدان بیایند و با اطلاع رسانی مردم را با آگاهی به پای صندوق های رای بیاورند.

نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: وضع موجود نتیجه عملکرد مستقیم دولت است، دولتی که شعارهای پوچ داد و قدرت عمل کردن به شعارها را نداشت، وضع موجود نتیجه مدیریت لبیرال ها و غربگراها است، نتیجه گره زدن مشکلات به وین است، وضع موجود نتیجه شعارهای تو خالی و حرافی های بی مبنا است. وضع موجود نتیجه مدیریت از پشت شیشه دودی و مدیریت از قرنطیه است.

وی تاکید کرد:باید مدیریت جهادی روی کار بیاید تا وضع موجود را تغییر دهد، مردم با حضور در انتخابات می توانند وضع موجود را تغییر دهند، تغییرات معناداری را رقم بزنند و در نهایت مدیریت منفعل کنونی را کنار بگذارند.