جمیله علم ‌الهدی متولد 1344 در مشهد ، دکترای دانشگاه تربیت مدرس را دارد.

ایشان دانشیار فلسفه علوم تربیت دانشگاه شهید بهشتی تهران ، رئیس سابق پژوهشگاه علوم انسانی و رئیس کمیسیون تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی است زندگی معمولی داریم.

همسر سید ابراهیم می گوید ما زندگی معمولی داریم اما در همین مورد هم با حاج آقا خیلی درگیریم چراکه برای عوض کردن هر اسباب خانه باید کلی نقشه بکشم.

خود ایشان با همان ماشین های سمند اداری جا به جا می شوند و سعی می کنند تمام جوانب را رعایت کنند تا خدای نکرده از زندگی ساده دور نشوند.