سید محمود رضوی مشاور فرهنگی هنری رئیس مجلس در توئیتی نوشت: که هرچه از جان برون آید نشیند لاجرم بر دل .

مستند ابراهیم اولین مستند انتخاباتی آقای رئیسی به دور از شعار و سیاه نمائی، حرف مردم را بیان کرد . امید داریم که دولت مردمی با کارآمدی خود ایرانی قوی بسازد.

سید محمود رضوی