ندا آشتیانی که از زندانیان امنیتی بوده در توئیتی نوشت: آقای حاج محمدی (رئیس سازمان زندان ها) در کمتر از یکسال در ۳۰ استان حضور پیدا کردند که نزدیک ۳۱۵ بازدید از زندان داشتند.

معاونین و مدیران ستاد هم ۱۷۷۸ بازدید از زندان های سراسر کشور کانون اصلاح تربیت بازداشتگاه بازدید کردند. من حامی رئیسی نیستم ولی باید منصف باشیم.

ندا آشتیانی