یک کاربر در توئیتی با اشاره به سخنان زاکانی در مناظره نوشت: می‌توانست بگوید «چون جانبازم»، ولی نگفت.

می‌توانست بگوید «به خاطر مجروحیت دستم»، ولی نگفت. اما به دستش اشاره کرد و گفت «به خاطر معلولیتم».

زاکانی