قرعه‌کشی نوبت ورود و شماره صندلی نامزدهای سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری در دومین مناظره زنده تلویزیونی انجام شد.

بر این اساس برای مناظره سوم نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری به ترتیب زیر وارد سازمان صداوسیما خواهند شد.

علیرضا زاکانی شماره 1

محسن رضایی شماره 2

محسن مهرعلی زاده  شماره 3

سید ابراهیم رئیسی شماره 4

عبدالناصر همتی شماره 5

امیرحسین قاضی زاده هاشمی شماره 6

سعید جلیلی شماره 7

همچنین بر اساس قرعه‌کشی انجام شده، شماره صندلی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در دومین مناظره به شرح زیر است:

محسن رضایی صندلی شماره 1

علیرضا زاکانی صندلی شماره 2

محسن مهرعلی زاده صندلی شماره 3

امیرحسین قاضی زاده هاشمی صندلی شماره 4

سعید جلیلی صندلی شماره 5

سید ابراهیم رئیسی صندلی شماره 6

عبدالناصر همتی صندلی شماره 7