وهاب عزیزی گفت: از شهروندان فهیم تهرانی درخواست می کنیم با همرسانی لیست جهادگران و حضور سر صندوق های رای از نمایندگان واقعی خودشان حمایت کنند.

ام افزود: ما باور داریم و برنامه ریزی کرده ایم با پشتیبانی مردم، فضای کسل کننده شهر تهران را تغییر دهیم. باید تهران را تبدیل به شهر زندگی کنیم.

یکی از دلایل خروج میلیونی مردم از تهران در تعطیلات آخر هفته این است که تهران شرایط زندگی با نشاط و آرامش را ندارد. لذا در فرصت هایی که به خاطر تعطیلات مناسبتی ایجاد می شود، مردم از شرایط بد زندگی در تهران فرار می کنند تا برای چند روزی نفس راحت و سالم بکشند.

اما بعضی از مسئولین بجای این که به دلایل موضوع سفرهای چند میلیونی شهروندان تهرانی بپردازند، آنها را سرزنش می کنند که چرا مسافرت می روند. اما واقعیت تلخ این است که مردم برای خوشگذرانی از تهران خارج نمی شوند بلکه از شرایط بد زندگی در تهران فرار می کنند و به طبیعت پناه می برند تا برای لحظه ای از آلودگی هوای تهران، آلودگی صوتی و مناظر چشم آزار شهری رهایی پیدا کنند.

لیست ۲۱ نفری نهایی و اصلی جهادگران با سرلیستی وهاب عزیزی برای شورای شهر تهران به شرح اعلام می شود:

۱ -وهاب عزیزی 5489 

۲ -عبدالمقیم ناصحی 6949

3 -مسعود زریبافان 4511

4 -مهدی صیادشیرازی 5185

5 -حسین عزتی 5476

6 -ضرغام صادقی 4975

7 -عباداهلل فتح اللهی 5685

8 -رحیم اله سهرابی 4681

9 -مهدی پیرهادی 2189

۱0 -رضا عباسی فرزند علی( 5412)

۱۱ -نادر هاشم نژاد 7272

۱۲ -سیدشهاب موسوی جن قشالقی 6825

۱3 -حسین شیخ زاده تکابی 49۱9

۱4 -ملیحه السادات سلیمان زاده 4658

۱5 -شایان علی اکبری 5575

۱6 -منوچهرمحمدی منش 6521

۱7 -سید حسین آقا سیدمرتضی 1559

7 -سید حسین آقا سیدمرتضی 1559

۱8 -محمود شهشهانی پور 4895

۱9 -مهران فرامرزی 5698 

20 -محمد لطفی نیا 6264

21 -حسنعلی راهدار 4165