علی اصغر عنابستانی با اشاره به اهمیت ارتباط با کشورهای همسایه برای بی اثر کردن تحریم ها ، گفت: دو راه برای مقابله با تحریم ها وجود دارد و هر دو راه به اراده داخلی بر می گردد، اولا باید توانمندی های داخلی خود را به ظهور و بروز برسانیم که میزان این توانمندی بسیار زیاد است و اقتصاد درون زا را پایه گذاری کنیم، اما اقتصاد درون زا بدون نگاه به بیرون و بدون توجه به ظرفیت های بیرونی طبیعتا نتیجه بخش نیست.

نماینده مردم سبزوار، جغتای و جوین در مجلس بیان کرد: نگاه به بیرون به این معنا است که از تمام ظرفیت های کشورهای همسایه و همسو استفاده شود، متاسفانه در سال های اخیر تعامل با دنیا به تعامل با آمریکا و حداکثر با چند کشور خاص اروپایی ترجمه شد، در حالی که دنیا بیش از 200 کشور است و ما با بسیاری از کشورها می توانیم تعامل بسیار مثبتی برقرار کنیم.

وی عنوان کرد: اگر ما با همسایگان و کشورهایی که با ایران همسو هستند و در واقع به لحاظ گفتمانی و اشتراک منافع به ما نزدیک هستند ارتباطاتی در حوزه اقتصادی داشته باشیم، آنها را به ایران وابسته کنیم و لازم بدانند که در ساختار اقتصادی ارتباطشان را با ما حفظ کنند،  می توانیم بخش برون زایی اقتصادی را با کشورهای همسو و همسایه تامین کرد.

این نماینده مجلس اظهار داشت: این مسئله  در ساختار اقتصادی دیپلماسی کشور در سال های گذشته رقم نخورد و دیدیم که وقتی وارد بخش خصوصی می شویم ارتباطات با کشورها خوب است اما در تعاملات دولتی با همه کشورها قهر شده ایم، اوضاع ارتباطی ما با ترکمنستان اصلا مناسب نیست از ظرفیت افغانستان و پاکستان استفاده نکرده ایم، با اینکه بخش خصوصی از ظرفیت عراق خوب استفاده  می کند اما ساختار دولتی نتوانسته با این کشور ارتباط داشته باشد. در ارتباط با تعاملات اقتصادی با ترکیه رابطه برعکس شده است و ترکیه از ظرفیت های ایران استفاده می کند.

عنابستانی بیان کرد: در سال های اخیر فرصت هایی را از دست داده ایم، حتما دولت آینده باید به این موضوع به صورت ویژه توجه کند، کشورهای همسایه و کشورهای همسو می توانند فرصت های ویژه برای نظام جمهوری اسلامی باشند که اقتصاد درون زا متکی به ظرفیت های درونی با نگاه بیرونی شکل بگیرد، این همان اقتصادی مقاومتی است.

این نماینده مجلس تاکید کرد: با این ساختارها می توانیم از تحریم ها عبور کنیم و آنها را بی اثر کرد، زمانی می خواهیم تحریم ها را برداریم و باید همه همت خود را برای رفع تحریم ها به کار بگیریم اما اگر فقط منتظر رفع تحریم ها وضع کشور بهبود پیدا نمی کند، همزمان که تلاش می کنیم تحریم ها را برداریم باید کاری کنیم تحریم ها بی اثر شود، بی اثر شدن آن با اتکا به ظرفیت درون و نگاه به کشورهای اطراف ممکن است.