تصویری از سردار قاآنی پای صندوق رأی با پوشش غیرنظامی را مشاهده می نمایید.

سردار قاانی