یک کاربر فضای مجازی در توییتر نوشت: ‌بعد از این عکس، قیافه مسیح علی نژاد دیدنیه.

قیافه این زن بعد از دیدن این عکس تماشایی هست!