جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی برای بررسی گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ دقایقی قبل آغاز شد.

 

در جلسه غیرعلنی مهرداد بذرپاش رئیس دیوان محاسبات درباره گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹برای نمایندگان توضیحاتی ارائه می دهد.

جلسه غیرعلنی مجلس برای بررسی گزارش تفریغ بودجه ۹۹