تصاویری از شلیک موشک خرمشهر۴+ فیلم

تصاویری از شلیک موشک خرمشهر۴ را مشاهده می کنید.