عکسی قدیمی و منتشر نشده از شهید محمدرضا زاهدی

 عکس دیده نشده از شهید زاهدی و شهید صیاد شیرازی در پل سابله حوالی سوسنگرد سال ۱۳۷۵را، ببینید.

 

 

عکسی قدیمی و منتشر نشده از شهید محمدرضا زاهدی1