به گزارش افکارنیوز، پایگاه آلمانی ' اشتاندارد ' در تحلیلی نوشت: پیروزی روحانی باعثتقویت کل سیستم ایران خواهد شد. انتخابات ایران، دروغ‌هایی که مشروعیت آن را زیر سؤال می‌برد برملا کرد. انتخابات دموکراتیک در ایران، اتفاقی است که مردم حاشیه خلیج فارس، خواب آن را هم نمی‌بینند

سخنگوی وزارت خارجه آلمان با اشاره به وجود 'نیاز فوری' به ادامه مذاکرات هستهای با دولت روحانی گفت: ایران قطعا حق استفاده از برنامه مسالمتآمیز هستهای و همچنین وظیفه اجرای تعهدات بینالمللی را دارد. آلمان به دقت فرصتهای جدید در ایران را ارزیابی میکند.