به گزارش افکارنیوز، سیدوحید ابوالمعالی گفت: علی‌رغم ارایه این نامه به دادگاه و با گذشت حدود یک هفته از برگزاری دادگاه موکلم، هنوز رای این پرونده صادر نشده است.

فاطمه هاشمی ششم شهریورماه سال جاری بهاتهامانتساب مطالب خلاف واقع به روسای قوای قضاییه و مقننه به شعبه ۱۲ بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه احضار و حدود یک ماه بعد برای او قرار مجرمیت صادر و پرونده وی به شعبه اول دادگاه انقلاب ارسال و در نهایت دادگاه فاطمه هاشمی روز چهارشنبه - ۱۸ دی ماه - در شعبه اول دادگاه انقلاب برگزار شد.

در همان روز رییس مجلس طی نامه‌ای به رییس دادگستری در واکنش به مصاحبه فاطمه هاشمی مبنی بر اینکهلاریجانی از وی شکایت کرده است گفت که بنده هرگز شکایتی نسبت به فاطمه هاشمی نداشته و ندارم.