دکتر عبدالله گنجی مدیرمسئول روزنامه جوان در کانال تلگرامی خود نوشت:

پاک کردن  فتنه 88 از اذهان با بدیل سازی از طریق جوانان حزب اللهی در دستور کار همان  اتاق طراحان 1388 است.

گزارش تجمعات حامیان رئیسی کذب محض است. حزب الله سنگ زیرین آسیاب است و به قانون پایبند است.

هوشیاری مساله اصلی جوانان انقلابی است.

ما معتقد به استعاره دیگ و کله ای که در آن باید بجوشد نیستیم.

برای مومنین قدرت نمی تواند اصالت داشته باشد.