گروه سیاسی- محمد جواد ابطحی نماینده خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار افکارنیوز با بیان اینکه گزارش تحقیق و تفحص مجلس از وضعیت افراد 2 تابعیتی و درای گرین کارت نهایی و تحویل کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شد، افزود: در این گزارش نام حدود 100 مدیر 2 تابعیتی و دارای گرین کارت ذکر شده است.  

وی افزود: بر اساس اطلاعاتی که ما داریم این مدیران علاوه بر خود، خانواده شان شامل زن و فرزندان، هم دارای تابعیت مضاعف هستند که خانواده برخی از آنها در خارج از کشور اقامت دارند.

عضو هیئت تحقیق و تفحص مجلس از وضعیت افراد 2 تابعیتی و درای گرین کارت تصریح کرد: گزارش مذکور باید به تصویب کمیسیون مذکور برسد و سپس جهت قرائت در صحن مجلس تحویل هیئت رئیسه مجلس شود.

ابطحی با بیان اینکه یکی از راههای نفوذ دشمن در داخل کشو دادن تابعیت به افراد است، افزود: دشمنان سعی می کنند از طریق این افراد 2 تابعیتی در داخل نظام نفوذ کرده و اهداف خود را محقق سازند.

وی گفت: منظور این نیست که هر فردی دارای تایعیت مضاعف است و یا گرین کارت دارد، جاسوس است بلکه منظور این است که دشمنان بیشتر از این طریق افراد 2 تابعیتی اهداف خود را دنبال می کنند.راخ 2 بار گزیده نمی شود، افزود: ما بحث سیاسی و جناحی نداریم بلکه تاکید داریم که باید راه نفوذ برای دشمنان مسدود باشد.تصریح کرد: ما در قضیه برجام دیدیم که نفوذ در هیئت مذاکرات از طریق افراد دارای تابعیت مضاعف صورت گرفت و ضربات سنگینی به نظام وارد شد.

ابطحی با بیان اینکه مومن از یک سوراخ 2 بار گزیده نمی شود، افزود: ما بحث سیاسی و جناحی نداریم بلکه تاکید داریم که باید راه نفوذ برای دشمنان مسدود باشد.

وی گفت: باید مراقب بود تا نظام از راه نفوذ افراد 2 تابعیتی و دارای گرین کارت ضربه نخورد.