فرقه نعمت اللهی گنابادی که گسترده ترین شبکه صوفی در ایران به شما می رود همانگونه که از نام آن معلوم است، نسبت طریقتی خود را به نعمت الله ولی (شاعر) میرسانند که بی شک از اهل سنت بوده و ادعای خدایی داشت چنانچه در دیوان خود می گوید:

سید زخودی خود فنا شد والله به خدا، که خداییم/ سید چه کنی راز نهان؟ فاش بگفتیم بی خود نگریستیم خدائیم خدائیم 

(دیوان ص432)

photo_2018-02-21_14-57-49

 

فایل پیوست: دانلود