به گزارش مهر، خدامراد احمدی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران چند روزی است که به محل کار خود مراجعه نکرده است.

مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکنون از موضعگیری درباره علت عدم مراجعه خدامراد احمدی به محل کار خود خودداری کردهاند.