به گزارش افکارنیوز،

رضا اشکستانی کسی که پس از بریدن سر میرزا کوچک خان آن را به خان تالش تحویل داد.