به گزارش افکارنیوز،

 پس از تقدیم بودجه  پیشنهادی سال 98 از سوی دولتمردان به نمایندگان مجلس، بودجه بخش‌های مختلف کشور برای سال آینده مشخص شد.

علیرغم کاهش بودجه برخی دستگاه‌ها و نهادها شاهد افزایش بودجه دانشگاه‌ها در سال 98 هستیم که امیدواریم دانشگاه‌ها از این فرصت بهترین بهره را برده و شاهد رشد و پیشرفت علمی کشور در سال آینده باشیم.

در جدول ذیل، بودجه پیشنهادی 10 دانشگاه برتر کشور برای سال آینده از جمله تهران، اصفهان، تبریز، امیرکبیر، فردوسی مشهد، صنعتی شریف، علم و صنعت، شیراز، علامه طباطبایی و شهید بهشتی همراه با درصد افزایش، نسبت به بودجه سال 97 قید شده است.

شماره نام دانشگاه بودجه مصوب سال 97 بودجه پیشنهادی سال 98 درصد افزایش (حدودی)
1 تهران

6 هزار و 801 میلیارد و 143 میلیون ریال

یازده میلیون و 46 میلیارد و 779 میلیون ریال

40 درصد
2 اصفهان

یک هزار و 976 میلیارد و 253 میلیون ریال

2 هزار و 753 میلیارد و 312 میلیون ریال

 28 درصد
3 تبریز

2 هزار و 470 میلیارد و 565 میلیون ریال

3 هزار و 359 میلیارد و 409 میلیون ریال

26 درصد
4 امیرکبیر

یک هزار و 984 میلیارد و 737 میلیون ریال

3 هزار و 252 میلیارد و 582 میلیون ریال

40 درصد
5 فردوسی مشهد

2 هزار و 802 میلیارد و 275 میلیون ریال

4 هزار و 84 میلیارد و 639 میلیون ریال

30 درصد
6 صنعتی شریف

2 هزار و 300 میلیارد و 639 میلیون ریال

3 هزار و 871 میلیارد و 122 میلیون ریال

40 درصد
7 علم و صنعت

یک هزار و 768 میلیارد و 892 میلیون ریال

2  هزار و 886 میلیارد و 597 میلیون ریال

40 درصد
8 شیراز

2 هزار و 376 میلیارد و 324 میلیون ریال

3 هزار و 611 میلیارد و 173 میلیون ریال

34 درصد
9 علامه طباطبایی

یک هزار و 437 میلیارد و 120 میلیون ریال

2 هزار و 624 میلیارد و 796 میلیون ریال

45 درصد
10 شهید بهشتی

2 هزار و 413 میلیارد و 543 میلیون ریال

4 هزار و 174 میلیارد و 126 میلیون ریال

42 درصد