به گزارش افکارنیوز،

جلسه علنی امروز (چهارشنبه 1 مرداد) مجلس شورای اسلامی دقایقی قبل به ریاست سید امیر حسین قاضی زاده هاشمی آغاز شد.

اخبار سیاسی- احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیأت رئیسه مجلس دستور کارهای پارلمان را به شرح ذیل قرائت کرد:

انتخاب رئیس دیوان محاسبات از بین دو گزینه معرفی شده کمیسیون برنامه و بودجه 

انتخاب دادستان دیوان محاسبات از بین دو گزینه معرفی شده کمیسیون برنامه بودجه 

انتخاب یک نفر به عنوان عضو ناظر در شورای عالی آب 

انتخاب یک نفر به عنوان عضو ناظر در شورای صنفی 

گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درباره طرح 2 فوریتی الحاق یک بند به تبصره یک قانون بودجه سال 1399 کل کشور.

انتخاب 2 نفر از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس به عنوان عضو ناظر در هیأت عالی نظارت قانون نظام صنفی کشور.

انتخاب یک نماینده با معرفی کمیسیون تخصصی ذیربط به عنوان ناظر در شورای عالی انرژی.

انتخاب یک نماینده با معرفی کمیسیون تخصصی ذیربط به عنوان ناظر در شورای عالی حفاظت محیط زیست.

انتخاب 2 نفر از نمایندگان به انتخاب مجلس به عنوان عضو کمیته حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین.

انتخاب 2 نفر از کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به عنوان عضو دبیرخانه دائمی کنفرانس فلسطین.

انتخاب یک نفر از اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها و یک نفر از کمیسیون عمران به انتخاب مجلس به عنوان ناظر در شورای عالی مدیریت بحران کشور.

انتخاب 2 نفر از اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، یک نفر از کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و یک نفر از کمیسیون عمران به انتخاب مجلس به عنوان ناظر شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور.