کوثر آوینی دختر شهید آوینی در پست اینستاگرامش به سوالات و شبهات درباره این مستند پاسخ داد:

E2939714.png

پیش از این همسر شهید آوینی نیز به پخش این مستند واکنش شدیدالحنی داشت.