به گزارش افکار نیوز به نقل از ایسنا،پيامدهای بارداری و نوزادی يک موضوع مهم بهداشتی محسوب میشود. نظر به تناقضات موجود در مورد تاثير شاخص توده بدنی اوليه مادر بر روی اين پيامدها، مطالعهای با هدف ارتباط اين شاخص با پيامدهای نوزادی در زنان باردار گيلان، توسط شیوا علیزاده از دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت انجام شد.

این بررسی بصورت گذشته‌نگر و مبتنی بر داده‌های موجود، بر روی ۵۱۱ نفر از زنان باردار در استان گیلان صورت گرفت. گردآوری داده‌ها، بر اساس اطلاعات موجود در پرونده‌های مراکز بهداشتی بود. نتایج نوزادی، بر اساس شاخص توده بدنی قبل از بارداری مورد بررسی قرار گرفت.

یافته‌های این تحقیق که در مجله علوم پزشکی سمنان(کومش) نیز منتشر شده، حاکی از آن است که در این مطالعه میانگین شاخص توده بدنی اولیه مادر و وزن نوزاد، به ترتیب ۴.۸۸ ±۲۵.۶۹ kg / m و ۳۸۸.۸۶ ±۳۲۷۲.۰۹ گرم بود. همچنین از نظر جنسیت اکثر نوزادان به دنیا آمده پسر بودند.

آزمون‌های آماری بین متغیر وزن نوزاد با شاخص توده بدنی اولیه مادر ارتباط آماری معنی‌داری نشان داد. ولی بین متغیرهای قد، دور سر نوزاد، ایکتر، دیسترس تنفسی و جنسیت نوزاد با شاخص توده بدنی اولیه مادر اختلاف آماری معنی‌داری مشاهده نشد.

با توجه به نتايج این مطالعه و تاثير شاخص توده بدنی بر روی برخی از پيامدهای نوزادی، لازم است که برنامهريزیهای آموزشی، حمايتی و مشاورهای براي مادران صورت گيرد تا از وضعيت جسمی مطلوب مادر پيش از بارداری اطمينان حاصل شود، در نتيجه موجبات ارتقاي سطح سلامت مادران و نوزادان فراهم آيد.