خبر بد برای المیرا شریفی مقدم

داوود عابدی، مجری ورزشی سابق شبکه خبر در بخش قلب بیمارستان بهمن بستری شد.

خبر بد برای المیرا شریفی مقدم