به گزارش افکارنیوز، این بازی ها باعثساخت " سلول های مغزی " جدید می شوند و قدرت تصمیم گیری استراتژیکی را در شما افزایش می دهند.

بررسی ها نشان می دهند، کافی است تنها ۳۰ دقیقه در روز " بازی رایانه ای " انجام دهید و روزتان را به بازی خاص اختصاص دهید تا " حافظه " و قدرت تجزیه و تحلیل در مغزتان تقویت شوند.

پژوهشگران معتقدند این بازی می تواند " سلول های خاکستری " مغزتان را بیشتر کند و " هیپوکامپ " مغزتان را هم بزرگتر کند.

گفتنی است، قبل از انجام بازی حتما ذهن خود را از تمام مشغولیات و " اضطراب " و استرس امتحان خالی کنید و با مغزی بدون تشویش و نگرانی بازی مورد علاقه خود را در رایانه انجام دهید.