به گزارش افکارنیوز،

از 12 مهرماه فیلم‌های «زرد»، «ایتالیا ایتالیا» و «قهرمان کوچک» بر پرده سینماها رفتند که در میان این فیلم ها، فیلم سینمایی «زرد» ساخته مصطفی تقی‌زاده توانست در صدر جدول فروش فیلم قرار گیرد. 

فیلم سینمایی «زرد» با فروش 787,326,000 در صدر جدول فروش قرار گرفت. 

 

 

فیلم سینمایی «نگار» با فروش 339,470,000 در هفته گذشته در رتبه دوم جدول قرا رگرفت و فروش فیلم به رقم 2,161,798,000 رسید. 

فیلم سینمایی «ایتالیا ایتالیا» با فروش  260,275,000  در هفته گذشته در رتبه سوم جدول فروش فیلم قرار گرفت. 

فیلم سینمایی «ملی و راه‌های نرفته‌اش» با فروش  248,972,000 در هفته گذشته در رتبه چهارم جدول قرار گرفت و فروش فیلم به رقم 938,599,000 رسید. 

فیلم سینمایی «من و شارمین» با فروش 138,882,000 در هفته گذشته در رتبه پنجم جدول فروش هفتگی فیلم قرار گرفت و فروش کل فیلم به رقم 972,218,000 رسید.