به گزارش افکارنیوز،

بر اساس آخرین نظرسنجی انجام شده در مورد مراجعه مردم به منابع مختلف خبری در فصل پائیز سال جاری، 74/9 درصد از پاسخگویان اعلام کرده‌اند برای کسب خبر، بیشتر از  صداوسیما استفاده می‌کنند.

بنابر این نظرسنجی که مرکز پژوهش و سنجش افکار عمومی صدا و سیما از افراد 15 سال به بالای تهران و 30 مرکز استان اجرا کرده، 79/7 درصد از پاسخگویان در پائیز امسال شنونده و بیننده اخبار صدا و سیما بوده‌اند. از این میزان سهم اخبار سیما 77/4 درصد بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 1/6 درصد رشد داشته است.

مطابق نتایج این نظرسنجی بخش خبری 20:30 شبکه دو سیما با 40/9 درصد، بیشترین بیننده را در میان بخشهای مختلف خبری سیما داشته است.

پاسخگویان به ترتیب موارد زیر را دلیل ترجیح  صداوسیما به سایر منابع خبری در کسب اخبار مورد نیاز خود اعلام کرده‌اند:

55/4 درصد سرعت در خبر رسانی

47 درصد صحیح و واقعی بودن

44/7 درصد جامع و کامل بودن

40/8 درصد توجه به نیازهای خبری مردم

39/7 درصد رعایت بی طرفی در ارائه اخبار

همچنین 66 درصد از پاسخگویان اعلام کرده‌اند در صورت وقوع رویدادی که اخبار متناقضی درباره آن وجود داشته باشد، به صداوسیما اعتماد بیشتری می‌کنند.