به گزارش افکارنیوز،

 روشنک عجمیان با انتشار این عکس نوشت:

اخبار چهره ها - چند روز پیش تر ها،..،همان زمان که بارید! و فکر میکردیم «پاکی آوردی ای امید سپید..!-

تشنه آن جا به خاک مرگ نشست

کاتش از آب می کند پیغام!

... خام سوزیم، الغرض، بدرود!

تو فرود آی، برف تازه...

عجمیان