به گزارش افکارنیوز،

مهدی ماهانی با انتشار این عکس نوشت:

اخبار چهره ها - سکوت کن... فرقی نمیکند از روی رضایت باشد یا دلخوری،
از سکوت
کمتر داستان می سازند...!
روی پیشرفتت تمرکز کن
تلاش کن
سکوت خطرناک تر از حرف های نیش دار است !!
بدون شک کسی که سکوت می کند ،
روزی حرف هایش را سرنوشت به شما خواهد گفت ..
گاهی سکوت
شرافتی دارد که گفتن ندارد ...
سکوت در اثر بستن دهان نیست؛
در اثر باز کردن فکر است،
هر چه فکر بازتر، سکوت بیشتر،
هر چه فکر بسته تر، دهان بازتر

در مسیر رسیدن به هدفت بجنگ ولی خونسرد !
در مسیر هدفت از نقد ، حرف و لبخند معنا دار انسان ها و شکست ها نهراس
و فقط به جلو نگاه کن با ایمان و توکل قوی
تلاش و پافشاریت رو بیشتر کن
رویاهات رو به تصویر بکش و باید برنامه زندگی تو شود

با خدای خود صحبت کن .