زهرا چخماقی گزارشگر و خبرنگارا 20:30 استوری در اینستاگرام درباره احتمال برخورد شهاب سنگ به کره زمین منتشر کرد.

زهرا چخماقی