سرویس مذهبی افکار نیوز- رسول خدا(ص) فرمود: در روز قیامت بدترین مردم نزد خدا کسانی اند که به خاطر پرهیز از شرّ و بدی آنان احترام شوند.
برخی محبوب دلهایند و مردم به ایشان علاقه دارند.

بعضی هم پیوسته با زبانشان نیش می زنند، با رفتارشان آزار می رسانند و برخوردی تحکم آمیز دارند و مردم از دست آنان در امان نیستند.

احترام به دیگری از روی محبت و دوستی یک چیز است و از روی ترس و برای مصون ماندن از آزار و دردسر چیز دیگر.

روز قیامت مردم بر اساس خوبی ها و بدی هایشان پاداش می گیرند آن گاه کسی که مردم از او ترسان و غیر ایمن بوده اند، دچار مشکل می شوند و خداوند به آنان عنایتی نمی کند بلکه به کیفر می رساند.

معمولا جباران و قلدران و برخی روسا و مسوولان رفتاری دارند که مردم از آنان می ترسند بی آن که خطایی مرتکب شده باشند یا در انجام وظیفه کوتاهی کرده باشند. محیطی که ایجاد می کنند، محیط رعب و وحشت و نا امنی است.

چنان زندگی کنیم که از ما وحشت نداشته باشند و اگر به ما احترام می گذارند، از صمیم قلب باشد نه از روی ترس.

منبع: حکمتهای نبوی،ص۵۹.