سرویس مذهبی افکارنیوز- با توجه به جایگاه رفیع حکومت و حاکمان اسلامی، کوچک شمردن آنان نکوهیده و دارای پیامدهای ناگوار است.

امام صادق علیه السّلام می فرمایند: عاقل نباید هیچ کس را کوچک شمارد و سزاوارترین کسانی که نباید تحقیر شوند، سه گروه اند: عالمان، فرمانروایان و برادران دینی …. هر کس حاکم[اسلامی] را کوچک شمارد، دنیایش تباه می شود …. ۱

در حدیثدیگری می فرماید: سه گروه اند که حق آن ها را انکار نمی کند مگر منافق مشهور به نفاق: پیران مسلمان، حاملان قرآن و پیشوای دادگر. ۲

منبع:
۱. تحف العقول، ص۳۲۰.
۲. الکافی، ج۲، ص۶۵۸.
۳. مفاتیح الحیاة، ص۴۴۸.