سرویس مذهبیافکارنیوز- در برخی روایات آمده است که برخی روزهای هر ماه شایستگی برخی از کارها یا همه ی کارها را ندارد، از این رو در صورت نیاز به کاری در آن روزها، با پرداخت صدقه و دعای ماثور می توان به آن پرداخت. حماد بن عثمان می گوید: به امام صادق(ع) عرض کردم: آیا سفر در برخی از ایام مانند چهارشنبه و امثال آن کراهت دارد؟

آن حضرت فرمود: هر وقت مناسب دیدی سفرت را با صدقه و خواندن آیا الکرسی آغاز کن.
و نیز می فرماید: صدقه بده و هر روزی خواستی به سفر برو.

ابن ابی عمیر می گوید: من در گذشته ستاره شناس بودم و طالع را می شناختم، از این رو گاهی تحت تاثیر قرار می گرفتم. نزد ابوالحسن موسب بن جعفر(ع) شکوه کردم. امام(ع) فرمود:هر گاه احساس بدی داشتی به نخستین تهیدستی که برخوردی صدقه بدهو سپس اقدام کن؛ خدای بزرگ بی تردید خطر را از تو دفع می کند.

امام صادق(ع) فرمود:هر کس صبح هنگام صدقه ای بدهد، خدای عزیز خطر آن روز را از او بر می دارد.

پی نوشت: مفاتیح الحیاۀ،ص۷۲۶و ۷۲۷.