سرویس مذهبیافکارنیوز- امیر المؤمنین(علیه السّلام) به قصابها گذر کرد و فروش هفت چیز از گوسفند را بر آنان غدقن فرمود؛ غدقنشان فرمود که خون و غده ‏ها و گوشه‏ هاى دل و سپرز و مغز حرام و خایه و آلت تناسلى گوسفند را نفروشند.
مردى از قصابها عرض کرد: یا امیر المؤمنین جگر سیاه و سپرز که فرقى با هم ندارند؟
فرمود: دروغ می گوئى، اى دروغگو دو کاسه آب بیاور تا فرق این دو را به تو بنمایانم. آن مرد یک جگر سیاه و یک سپرز و دو جام از آب آورد.
حضرت فرمود: هر یک از اینها را جداگانه در کاسه آب بمال، آن مرد جگر سیاه و سپرز را طبق دستور آن حضرت مالش داد، جگر در هم فشرده شد و چیزى از آن بیرون نیامد ولى سپرز در هم فشرده نشد و هر چه در آن بود بیرون آمد و همه خون بود و از سپرز فقط پوست و رگش بجا ماند.
حضرت فرمود: تفاوت میان این دو همین است که این گوشت است و آن دیگرى خون.

منبع:الخصال / ترجمه فهرى، ج‏۲، ص: ۳۸۱ .