به گزارش افکارنیوز،

 مقدار مجاز لمس بدن محارم چقدر است؟
هر موضع از بدن محارم که نظر کردن به آن جایز است، لمس آن هم بدون قصد ریبه اشکال ندارد.