چند نوع خواب داریم؟ / انواع خواب در بیان پیامبر اکرم(ص)

رسول اعظم حضرت محمد (ص) با تقسیم بندی خواب در اوقات مختلف روز و نامگذاری آن به انواع مختلف، خوابیدن در برخی اوقات روز را نهی کرده اند. ایشان می فرمایند:


خواب بر هفت قسم است:


1- خواب غفلت؛ و آن خوابیدن در مجلس ذکر است                                                                                                  
2- خواب شقاوت؛ و آن خوابیدن در وقت صبح است                                                                                                             
3- خواب عقوبت؛ و آن خواب در وقت نماز است                                                                                                        
4- خواب لعنت؛ و آن خوابی است بعد از نماز صبح (در حالی که هنوز آفتاب طلوع نکرده است)                                                   
5- خواب راحت؛ آن خوابی است در وسط روز                                                                                                                           
6- خواب رخصت؛ و آن خوابی است که بعد از نماز عشاء باشد                                                                                                 
7- خواب حسرت؛ و آن خواب در شب جمعه است

(مواعظ العددیه ص321)