به گزارش افکارنیوز،

امام صادق (ع)می فرماید:مردی نزد پیامبر(ص) آمد و پرسید:علم چیست؟ حضرت فرمودند سکوت.سوال کرد:بعداز آن چیست؟ حضرت فرمودند:گوش کردن و ایشان مراحل علم را یک به یک گفتند.بعد از گوش کردن حفظ کردن و بعداز آن عمل کردن و بعد از آن منتشر کردن مطالب علمی است.

آیت الله مجتهدی تهرانی(ره) در شرح این حدیث می گوید:اگر در مجلسی سکوت نباشد آن عالم علمش نفله است.باید سکوت باشد که آن علم جا بیفتد.

ایشان در ادامه می گوید:درجه دوم سکوت است.پس زمانی که کسی مطلبی مهم و اثربخش را بیان می کند گوش فرا دهید تا به آموخته هایتان افزوده شود.بعد گوش دادن حتما باید انسان آموزه های خود را حفظ کند.عالم باید مطالب خود را حفظ کند.

مرحوم مجتهدی در ادامه شرح این حدیث امام صادق (ع) می گوید:اگر انسان به آنچه آموخته عمل نکند فایده ای ندارد و این علم نیست.در مورد مطاب بعدی نیز باید گفت که اگر عالمی علم خود را نشر ندهد و نگوید این کار احتکار است و مسئولیت شرعی دارد.

منبع:کتاب احسن الحدیث، ص