به گزارش افکارنیوز،

نحوه  ى محرمیّت فرزند خوانده با زن و مرد

. چگونگى محرمیّت زن و مرد با بچه  اى که به فرزندى قبول کرده  اند را بیان فرمایید؟ حکم محرمیت فرزند خوانده با سایر بچه  هاى این زن و مرد چه مى  باشد؟

ج. اگر بچه شیرخوار باشد، با شیردادن ـ با شرایط محرمیّت ـ امکان پذیر است و هم چنین از راه عقدکردن ولىّ شرعى او به کسى که سبب محرمیّت در اقرباى او باشد.

. گاهى افردى که صاحب فرزند نمى  شوند، دخترى یا پسرى از پرورشگاه مى  گیرند. آیا راهى براى محرم شدن او بر پدر و مادرخوانده وجود دارد؟

ج. بله، با شیر دادن یا عقد نکاح محرم مى  شود و موارد آن مختلف مى  شود.

. آیا دختر خوانده به پدر، دایى، عمو، برادر محرم است و یا شوهر دختر خوانده به مادر خانم محرم مى  شود؟

ج. خیر، اگر یکى از اسباب شرعیه محرمیت محقّق نشده باشد، محرم نمى  شوند.

 

چگونگى برخورد فرزند خوانده با خواهر و مادر خوانده

. شانزده سال پیش بچه  ایى را به فرزندى قبول کردیم، اکنون او به بلوغ رسیده است، خواهر و مادر خوانده از نظر پوشش چه کنند؟ با توجه به این که از نظر روحى به او ضربه وارد نشود.

ج. باید مثل نامحرم  هاى دیگر خود را از او بپوشانند، مگر به طریقى او را محرم کنند.

. دخترى را از پرورشگاه گرفته و او را بزرگ کرده  ام. حال حدود 7، 8 ساله است. آیا براى محرم شدن مى  توانم براى پسرم عقد کنم یا نه؟

ج. بله، عقد او توسط ولىّ شرعى او جایز است.

 

نحوه محرمیت با همسر برادر

. همسر برادر شامل محارم انسان نمى  شود، اگر شخص بخواهد در برخوردهایى که با او دارد مشکلى نداشته باشد، آیا راهى براى محرمیت بین آن دو وجود دارد؟

ج. آن فرد ابتدا، دخترى را به عقد موقت خود درآورده و سپس آن دختر را از شیر زن برادرش ـ به مقدارى که در رساله ذکر شد ـ شیر دهند، که در این صورت همسر برادر به عنوان مادر رضایى همسر او با وى محرم مى  شود.

 

محرمیّت پسران شوهر به نامادرى

. آیا فرزندان پسر به زن پدر محرم هستند؟

ج. محرم هستند.

 
صیغه برادرى در اسلام

صیغه برادرى در اسلام آیا مانعى در ازدواج خواهر با طرف مقابل ایجاد مى  کند و سبب محرمیت مى  گردد؟

ج. خیر، سبب محرمیّت نمى  شود.

 

ناپدرى مادر

آیا ناپدرى مادرم بر من و مادرم محرم است؟

ج. اگر آن ناپدرى با مادر مادر شما عقد و نزدیکى کرده باشد، بر مادر و شما و فرزندان شما، هر چه پایین آیند، چه در وقت عقد باشند، یا بعدا به دنیا بیایند به او محرم مى  شوند.

 

محرمیت عموهاى ناتنى با برادر زاده خود

. آیا عموهاى ناتنى که مادرشان مادربزرگ من است و شوهر دوم مادربزرگ ام و فرزند شوهر دوم او، بر ما محرم هستند؟

 
ج. تمام موارد ذکر شده محرم هستند، غیر از مورد آخر، یعنى فرزند شوهر دوم، که از مادربزرگ شما نیست.

 

محرمیت فرزندان به نامادرى خود

آیا فرزندان شوهر به زن فعلیش محرم هستند؟

ج. بله، محرم هستند (به مسأله  ى 1910 رساله رجوع شود)

 

محرمیت نامادرى و خانواده  اش با فرزندان شوهر

آیا زن پدر و بستگان نسبى او با من محرم هستند؟

ج. فقط زن پدر محرم است.

 

محرم شدن مادر دختر

پدرى دختر بالغ خود را به عقد موقت مردى به صورت فضولى درآورده و پس از انقضاىِ مدّت، دختر عقد را اجازه مى  کند. آیا براى حصول محرمیّت مادر دختر، همین مقدار کافى است؟

ج. احتیاط در تجدید عقد صحیح است.

 
محرمیّت زن و شوهر پس از مرگ شوهر
 
آیا مردى که مى  میرد همسرش به او نامحرم مى  شود؟

ج. فى الجمله آثار محرمیت باقى است.

 

صیغه  ى برادرى و خواهرى بین زن و مرد نامحرم

 آیا مى  شود بین دختر و پسر نامحرم صیغه خواهر و برادرى خواند؟

ج. چنین صیغه  اى مشروعیت ندارد.

 

رابطه  ى نامشروع با خواهر زن

زنى که همسرش فوت کرده است، با همسر خواهرش به صورت پنهانى براى مدتى روابط نامشروع داشته  اند، آیا این عمل موجب حرمت ابدى همسر این مرد بر او مى  شود یا موجب حرمت ابدى خواهر بر این مرد مى  شود؟

ج. در هیچ کدام موجب حرمت ابدى نیست.

 

ازدواج پدر داماد با محارم داماد

 آیا ازدواج پدر داماد با کسانى که به سبب ازدواج با داماد محرم مى  شوند، جایز مى  باشد؟

ج. بله، جایز است.

 

ازدواج با فرزندان همسر

مردى از همسرش جدا شده و همسر او بعد از گذشت عدّه ازدواج کرده و صاحب اولاد گشته است، آیا این مرد مى  تواند دختر همسر سابقش را براى خود یا پسرش بگیرد؟ در صورت برعکس شدن مسأله، آیا زن مى  تواند با پسر او در فرض شوهر نداشتن، ازدواج کند؟

ج. در صورت اوّل آن مرد خودش نمى  تواند با دختر همسرش ازدواج کند؛ بلکه پسرش که از زن دیگر است، مى  تواند با آن دختر ازدواج کند و در صورت دوم آن زن نمى  تواند با پسر شوهرش ازدواج کند.

 

بقاى محرمیّت پس از جدایى زوجین

آیا بعد از جدایى زوجین، رابطه  ى آن ها با کسانى که به سبب ازدواج با آن ها محرم شده بودند، باقى مى  ماند؟ در صورتى که مادر زن یا پدر شوهر دوباره ازدواج کنند، محرمیت باقى است یا خیر؟

ج. بله، باقى است.

 

انواع محرمیّت در عقد موقت

زن و مردى که با داشتن اولاد، با یکدیگر ازدواج مى  کنند آیا دخترها و پسرهایى که از همسر اوّل خویش دارند، بر دیگرى محرم هستند؟ اگر مرد، همسر اولش در نکاح او باشد، پسران او بر همسر دوم مرد محرمند یا خیر؟ دامادهایى که هر کدام دارند آیا بر دیگرى محرمند یا خیر؟

ج. در فرض اوّل، آن دخترها و پسرها به همدیگر محرم نمى  شوند و در فرض دوم پسران آن مرد به همسر دوم محرم اند؛ ولى دامادهاى هر کدام به دیگرى محرم نیستند.

 

همسر نوه

آیا زوجه  ى پسر دختر شخص با او محرم است؟

ج. بلى، محرم است.

 

خاله  ى یک طرفه

خاله  هاى بنده فقط از طرف پدرشان با مادرم خواهر هستند، ولى از طرف مادر یکى نیستند. آیا آن خاله  ها براى من محرم هستند؟ و هم چنین خانمى که با مادرم صیغه  ى خواهرى خوانده است، براى من محرم است یا خیر؟

ج. خاله  ى شما مى  باشند ـ هر چند از طرف پدرى ـ پس محرم هستند و خواهر خوانده  ى مادر شما، خاله  ى شما نمى  باشد و محرم نیست.

 
مادر زن دوّم

آیا مادر زن دوّم به پسر زن اوّل مرد ـ که از همین شوهر فعلى مى  باشد ـ ، محرم است یا نه؟ و در صورتى که زن اوّل از شوهر اوّلى خود [غیر از شوهر فعلى] پسر داشته باشد، تکلیف آن پسر با زن دوّم این مرد و مادر زن دوّم شوهر فعلى چیست؟

ج. در فرض اوّل، مادر زن دوّم به پسر شوهر، از زن دیگر محرم نیست. و در فرض دوّم نیز پسر زن اوّل از شوهر دیگر با زن دوّم و مادر زن دوّم، محرم نیستند.

 

حکم محرمیّت دامادهاى مختلف

 مردى داراى دو زن است و از هر زنى چند دختر دارد و تمام دخترها را شوهر داده است. آیا شوهر آن دخترهاى زن اوّلى به زن دوّمى مرد، و یا شوهر آن دخترهاى زن دوّمى به زن اوّلى مرد محرم هستند؟ و آیا نوه  هاى زن اوّلى بر زن دوّمى مرد و هم چنین نوه  هاى زن دوّمى بر زن اوّلى مرد محرم مى  باشند؟

ج. در فرض اوّل شوهر دختر، با زن دیگر پدر دختر محرم نیست. و در فرض دوّم، نوه  هاى مرد از یک زن با زن دیگر مرد مذکور، محرم هستند.

 

زنا در عده عقد موقت

زناى در عدّه عقد موقّت چه حکمى دارد؟ آیا موجب حرمت ابدى مى  شود؟

ج. نمى  شود.

 

محرم نبودن مادر زن دوّم به پسر زن اوّل

آیا مادر زن دوّم به پسر زن اوّل محرم است؟

ج. محرم نیست.

 

محرم نبودن ربیبه بر پدر شوهر

آیا ربیبه که بر شوهر زن محرم است، بر پدر شوهر هم محرم است؟

ج. محرم نیست.

 

پدر رضاعى شوهر

آیا پدر رضاعى شوهر بر زن محرم است و مانند پدر شوهر نسبى است؟

ج. بله، محرم است.

 

محرمیت داماد زن اوّل به زن دوم

مردى داراى دو عیال مى باشد و از یک عیال دخترى دارد، آیا شوهر این دختر به عیال دوّم محرم است؟

ج. محرم نیست.

 

دختر شوهر قبلى

هر گاه مردى با زنى ازدواج کند و او از شوهر قبلى داراى دخترى باشد و به حدّ بلوغ برسد، آیا بر این مرد محرم است؟

ج. در صورت نزدیکى با آن زن، دختر و نوه دخترى و پسرى آن زن هر چه پایین آیند، چه در وقت عقد باشند یا بعدا به دنیا بیایند، به آن مرد محرم مى  شوند، و در صورت عدم نزدیکى تا وقتى که آن زن در عقد او است، نمى  تواند با دختر ازدواج کند.

 

صحّت عقد دختر زن اوّل براى برادر

مردى دو زن دارد، دختر زن اوّل خودرا که دختر خودش نیز هست، به عقد برادر زن دوّم خود درمى آورد. آیا صحیح است؟

ج. صحیح است.

 
زن پدر

آیا زن پدر محرم انسان است، در صورتى که زن جوان هم باشد؟ مادرزن پدر چه طور؟

 
ج. زن پدر محرم است و مادرزن پدر محرم نیست.

 

شرط  بندى بین زن و شوهر

شرط  بندى بین زن و شوهر چه حکمى دارد؟

ج. در حکم، مثل سایر موارد است.