به گزارش افکارنیوز،

در قرآن کریم در خصوص ویژگی های قلب سلیم آمده است: خَت َمَ اللهُ علی قُلُوبهم و عَلَی سمعهم و علی ابصَارِهم وغِشاوةٌ‌ و لَهُم عَذَاب عظیمٌ. (بقره ، 7).

خداوند بر دلها و بر گوش آنان مهر زده است و در برابر چشمانشان پرده ای است و برای آنان عذابی بزرگ است.

الف) قلبی که جز خدا در آن نیست." لیس فیه احد سواه"

ب) قلبی که پیرو راهنمای حق، توبه کننده از گناه و تسلیم حق باشد.

ج) قلبی که در برابر خداوند، خاشع است.

البته قلب مومن، هم با یاد خداوند آرام می گیرد و هم از قهر او می ترسد. "اذا ذکر الله وِجِلَت قلوبهم" همانند کودکی که هم در کنار پدر و مادر آرامش دارد و هم از آنان حساب می برد.

 

منبع: کتاب دعا زبان راز و نیاز در قرآن محمد موحدی نژاد