سرویس مذهبی افکار- ترسيدي فقر او به تو سرايت كند؟
- نه!
- ترسیدی از ثروت تو به او برسد؟
- نه
- ترسیدی لباست آلوده شود؟
- نه
- پس چرا فقیر کنارت نشست لباست را جمع کردی؟
- یا رسول الله، نصف ثروتم را به او بخشیدم.
فقیر قبول نکرد. ترسید به چیزی آلوده شود که آن مرد آلوده شده بود! تکبر به خاطر ثروت!
«کافی، ج۲، ص۲۶۲»