اهمیت حدیث در میان مسلمانان از آن روست که از منابع اصلی استنباط احکام در فقه و عقاید در علم کلام محسوب می‌شود. همچنین احادیث از منابع اولیه پژوهش‌های تاریخی است.

امام کاظم علیه ‌السلام:

اخبار مذهبی _ المَغبونُ مَن غُبِنَ عُمرُهُ ساعَةً

زیان کار کسى است که ساعتى از عمرش را زیان کرده باشد.

نزهة الناظر و تنبیه الخاطر، ص ۱۲۳