تست کرونای  مهدی علی نژاد  معاون ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان مثبت شده است.  اکنون او در قرنطینه حضور دارد.