گل اول العربی به الغرافه توسط مهدی ترابی در دقیقه ۱۱ به ثمر رسید.