علی انصاریان پیشکسوت فوتبال جان به جان آفرین تسلیم کرد.

پست علی پروین در پی در گذشت انصاریان را در ادامه می بینید.

علی پروین