به نقل از سایت رسمی  فدراسیون فوتبال ، با توجه تخلف انتسابی  حامد لک ، دروازه بان  تیم پرسپولیس  مبنی بر توهین در فضای مجازی و مجموع اوراق و محتویات پرونده از جمله مفاد مطلب منتشره از سوی وی، تخلف انتسابی محرز و مسلم تشخیص داده شده و مستند به ماده ۷۱ مقررات انضباطی و با رعایت ماده ۹۳ و ۹۴ این مقررات، لک به توبیخ کتبی وپرداخت ۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

این رای قطعی است.