سیامک نعمتی گل پنجم پرسپولیس به گل گهر را به ثبت رساند.