علیرضا رحیمی، مدیر باشگاه تراکتور در حکمی جعفر محرم پور را به سمت قائم مقام خود و مدیر اجرایی این باشگاه منصوب کرد.

براساس حکم معاون ورزشی هلدینگ و مدیر باشگاه تراکتور محرم پور در حوزه ورزشی به عنوان مدیر اجرایی این باشگاه فعالیت خواهد کرد.

وی پیش از این به عنوان معاون اقتصادی، ارتباطات و رسانه باشگاه تراکتور فعالیت می کرد.