تصاویر نیم صفحه  روزنامه‌های ورزشی  هجدهم اسفند ماه به رشته‌های مختلف ورزشی اختصاص یافته است.